Provozní řád

                                                              PROVOZNÍ ŘÁD KINA SOKOL

 

 1. Provozovatelem kina je Smetanův dům, příspěvková organizace, Komenského nám. 402, 570 01 Litomyšl, IČO: 00527416, zřízená městem Litomyšl.
 2. Kino je veřejnou kulturní institucí města. Slouží především k promítání filmových představení, kulturních akcí spojených s promítáním nebo jen samotných kulturních vystoupení, přednášek.
 3. Kino je způsobilé k promítání 35 mm filmu a digitálních projekcí ve standardu DCI se zvukovým záznamem DOLBY DIGITAL. Minimální výši vstupného určuje distributor konkrétního filmu. Kapacita sálu je 175 míst.
 4. Kino poskytuje slevy ZTP nebo ZTP/P-po předložení průkazu ZTP je poskytnuta 50% sleva ze vstupného. Při předložení průkazu ZTP/P bude 50% sleva ze vstupného poskytnuta i průvodci (Příl. č. 3 vyhl. č. 182/1991 Sb.).
 5. Návštěvníci jsou povinni hlásit slevy před zakoupením vstupenky. Zakoupenou vstupenku je zákazník povinen zkontrolovat ihned u pokladny při jejím převzetí. Pozdější reklamace se nepřijímají. Zakoupenou vstupenku nelze vrátit, popřípadě vyměnit. Výjimkou je, že se představení z technických důvodů neuskuteční. Nejpozději před začátkem představení a maximálně do 7 dnů od jejich zakoupení lze požadovat za ně zaplacenou finanční hodnotu-na pokladně kina nebo v IC Litomyšl je třeba předložit zakoupené vstupenky.
 6. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný odvod do Fondu kinematografie.
 7. Předem rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději 15 minut před zahájením programu, v opačném případě budou uvolněny do prodeje.
 8. Vrácení vstupného není možné. Dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá Zákazník právo od smlouvy odstoupit, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu a době.
 9. Zakoupené vstupenky prostřednictvím internetu může zákazník vrátit pouze z důvodu, že se představení z technických důvodů neuskuteční. Má právo za ně požadovat zaplacenou finanční hodnotu nejpozději před začátkem představení a maximálně 7 dní od jejich zakoupení. Zákazník tak musí učinit písemně. Písemná žádost musí obsahovat název představení, datum a čas, počet vstupenek a cenu celkem, variabilní symbol platby a číslo účtu, na který má být zaplacená částka poukázána. Písemnou žádost zašle na email. adresu kina: kino@litomysl.cz.
 10. Vstup do prostor kinosálu je možný až po zakoupení platné vstupenky.
 11. Pokladna je otevřena vždy hodinu před prvním představením a uzavírá se po zahájení posledního večerního představení.
 12. Při 3D projekcích musí diváci vrátit zapůjčené 3D brýle personálu kina. 3D brýle jsou po každém použití umyty a pokud divák obdrží špinavé nebo poškozené brýle, je povinen tuto skutečnost nahlásit personálu kina, který mu nevhodné brýle vymění. Pokud divák poškodí 3D brýle nevhodným zacházením, je povinen uhradit kinu vzniklou škodu.
 13. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na vrácení vstupného, nebo je do kina vůbec nepustit a kontaktovat Policii ČR.
 14. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti používat mobilní telefon.
 15. Na představení filmů mládeži nepřístupných, přístupných od 18 let jakožto i při uplatnění jakékoliv slevy je nutno na požádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku, či oprávnění využití slevy návštěvníka.
 16. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.
 17. Za nezletilé diváky kina zodpovídá jejich zákonný zástupce.
 18. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků, diváci opouštějí sál až po rozsvícení hlediště. V případě, že diváci začínají opouštět sál během závěrečných titulků, promítač z bezpečnostních důvodů rozsvítí sál pouze tlumeně.
 19. V případě nedodání filmové kopie může dojít k odpadnutí představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit před tímto představením v pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu a apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut pouze do poloviny své stopáže.
 20. V kinosále je na základě zákona o autorských právech zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy.
 21. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.
 22. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení se s provozním řádem kina. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit se souhlasem provozovatele vedoucí kina.

 

 

            V Litomyšli dne 1. 2. 2021

            Za provozovatele                                                                       Dita Konečná, vedoucí kina